LA’s resultater i regering

LA har i mere end 2 år været en del af VLAK regeringen. Vore 6 ministres resultate liste er lang. Her starter vi med en enkelt minister.

Ældreminister Thyra Frank

Thyra Frank har blandt andet beskæftiget sig med

 • Værdighedsmilliard og indførelse af værdighedspolitikker i kommunerne (FL16)
 • Køkkener på plejehjem: Udrulning af 425 mio. kr. fra FL17 til nye og bedre køkkener på plejehjem i 69 kommuner.
 • Bedre mad i eget hjem: Udrulning af 25 mio. kr. fra FL17 til mere indbydende madserviceløsninger
 • Klippekortsordning til plejehjemsbeboere: Udrulning af 1,5 mia. kr. fra FL17 til, at alle plejehjemsbeboere får en halv times, selvvalgt ekstra hjælp om ugen til aktiviteter, der ligger ud over den almindelige pleje og omsorg.
 • Afbureaukratisering af ældreområdet: Undersøgelse af overflødige regler og love på ældreområdet med inddragelse af en række aktører, så som KL, ÆldreSagen, FOA m.fl. 
  (I alt 14 forslag til afbureaukratisering)
 • TILFØJELSE: Som led i sammenhængsreformen Finansministeriet i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet gennemført en kulegravning af regler og registreringer i ældreplejen. Ifølge Innovationsministeren kan der frigøres mellem 1.700 og 2.650 årsværk i ældreplejen, ved at fjerne unødigt bureaukrati.
 • Demenshandlingsplan: 470 mio. kr. til bedre vilkår for mennesker ramt af en demenssygdom, deres pårørende og kompetenceløft til ansatte i plejesektoren. 23 konkrete initiativer.
 • Økonomiaftale ’18 med KL: 800 mio. kr. til den borgernære velfærd – herunder særligt ældreområdet
 • Økonomiaftale ’19 med KL: 2,3 mia kr. til borgernær velfærd – herunder særligt ældreområdet
 • Aftale om indsats mod konkurser i hjemmeplejen: 6 konkrete tiltag – 4 medfører lovændringer. 
 • Sats-pulje for 2018-2021 (Første gang nogensinde at ældreområdet forhandles særskilt): 
 • – Plejehjemsoversigt – der skal bedre overblik plejehjemstilbud i hele landet
 • – Videnscenter for værdig ældrepleje med tilknyttet rejsehold
 • – Forbedret model for tilsyn på ældreområdet (kræver lovændring)
 • – Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre
 • – Informationskampagne om inkontinens blandt ældre
 • – Forsøgsordning vedr. transport for mennesker ramt af demens
 • – Tværfaglig indsats mod underernæring blandt ældre
 • – Pulje til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre
 • Finanslov 2018:
 • – Bedre information om de ældres ret til frit valg af hjemmehjælpsleverandør
 • – Større valgfrihed/brug af private leverandører på madservice og rehabiliteringsområdet
 • – Styrket indsats for pårørende samt indførelse af pårørendepolitikker i kommunerne 
 • (60 mio. kr. x 4 år)
 • – Styrket indsats for en værdig død (60 mio. kr. x 4 år)
 • – 2 mia. kr. til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem
 • Visionskatalog – Værdighed i ældreplejen, en hjertesag
 • – Oplæg til debat med landets ældreråd om værdier i ældreplejen
 • – Nyt initiativ: Undersøgelse af barrierer mod oprettelse af seniorbofællesskaber
 • Kulegravning af rekrutteringsudfordringer på ældreområdet (Juni ’18)
 • – Kulegravningen undersøger blandt andet grunde til frafald fra SOSU- og sygeplejerskeuddannelserne, sygefravær og arbejdsmiljø.
 • – Resultater af kulegravning kan læses her: http://sum.dk/…/Ny_kortlaegning_Flere_skal_uddannes_og…
 • Aftale om nye magtanvendelsesregler på demensområdet (Aug. ’18):
 • – Aftalen er indgået blandt alle satspuljepartier og sikrer blandt andet forbedret adgang til brug af tryghedsskabende velfærdsteknologi, klare regler for fysisk guidning samt større fleksibilitet for personalet i arbejdet med personlig hygiejne.
 • Finanslov 2019:
 • – Bekæmpelse af ensomhed, sorg og selvmorf blandt ældre: 400 mio. kr. over fire år.
 • – Indsats for imødegå rekrutteringsudfordringer på ældreområdet: 150 mio. kr. over fire år.
 • – Handlingsplan for forebyggelse af udad reagerende adfærd: 60 mio. kr. over fire år
 • – Udarbejdelse af kvalitetsindikatorer i ældreplejen: 40 mio. kr. over fire år.
 • – Styrket ernæringsindsats for ældre i regi af ”I sikre hænder”: 5 mio. kr. i 2019.
 • Lovforslag om afskaffelse af tilsynspolitikker i kommunerne (under overvejelse)
 • Lovforslag om indførelse af forebyggende hjemmebesøg for enlige 70-årige, samt afskaffelse af forebyggende hjemmebesøg for 81.årige. 
 • SATS-pulje 2019-2022:
 • – Handlingsplan for ”Et godt ældreliv”. 
 • Forslaget indeholder elementer til bl.a. øget inddragelse af civilsamfund 
 • – Indsats mod ensomhed og mistrivsel blandt ældre (36 mio. kr.)
 • – Indførsel af demens-badge
 • – Forebyggelse af inkontinens blandt ældre
 • – Forsøgsordning med støtte til nærtstående til døende